§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy voucherów SHOTBOM, dostępny pod adresem internetowym sklep.shotbom.pl, prowadzony jest przez Shotbom sp. z o.o. z siedzibą w Łasku, ul. Wrzosowej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000706642, NIP 8311636796, REGON 368866250.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych korzystaniem z usług Strzelnicy Shotbom, w tym również konsumentów (zwanych dalej łącznie Konsumentami) i określa zasady i tryb zawierania umów na korzystanie ze sklepu internetowego SHOTBOM i usług świadczonych przez Shotbom sp. z o.o., na odległość za pośrednictwem Strony internetowej.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę w ramach działalności prowadzonej przez Strzelnicę SPRZEDAWCA.
 2. Sprzedawca – Shotbom sp. z o.o. z siedzibą w Łasku, ul. Wrzosowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000706642, NIP 8311636796, REGON 368866250.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresemi internetowymi: https://sklep.shotbom.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość..
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Voucher – kod, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji na strzelnicy Shotbom przy ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask. Każdy voucher to unikalny, kod który posiada wartość nominalną brutto oraz określoną datę ważności.
 7. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera.

§ 3  Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),​
 4. Sklep korzysta z zainstalowanych na niej plików cookies, umożliwiających śledzenie sposobu korzystania ze strony i mających na celu zwiększenie wygody Użytkownika oraz Google Analitycs, pozwalających na zbieranie preferencji Konsumenta, w sposób zanonimizowany.
 5. W Sklepie zainstalowana jest pamięć podręczna przeglądarki internetowej (cache), przechowująca dane Użytkownika przez okres 1 (jednego) miesiąca.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Użytkownik może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu kwotowego przypisanego do Vouchera lub do skończenia jego terminu ważności.
 2. Jeżeli wartość zamówionych biletów przekracza wartość Vouchera, Konsument ma prawo do wykorzystania Vouchera jako zapłaty częściowej. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za zamówione bilety.
 3. Jeżeli wartość vouchera przekracza wartość zamówionych usług, pozostałe środki pozostaną powiązane z voucherem i mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony Wydawcy.

§ 5 Warunki ogólne dotyczące wykorzystania vouchera

 1. Użytkownik może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu kwotowego przypisanego do Vouchera lub do skończenia jego terminu ważności.
 2. Jeżeli wartość zamówionych biletów przekracza wartość Vouchera, Konsument ma prawo do wykorzystania Vouchera jako zapłaty częściowej. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za zamówione bilety.
 3. Jeżeli wartość vouchera przekracza wartość zamówionych usług, pozostałe środki pozostaną powiązane z voucherem i mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony Wydawcy.

§ 6 Płatność. Płatność internetowa

 1. W Sklepie dostępne są następujące rodzaje płatności:
 2. Płatności elektroniczne,
 3. Płatność kartą płatniczą.
 4. Dostawcą płatności jest platforma Hotpay – Sklep przekierowuje Konsumenta do wybranego przez niego serwisu, gdzie Konsument może dokonać płatności.
 5. Konsument, który chce skorzystać z usług pośrednika płatności zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu danego pośrednika płatności.
 6. Konsument zobowiązany jest zmienić sposób realizacji płatności w przypadku braku możliwości jej zrealizowania.
 7. Konsument jest zobowiązany do weryfikacji, we własnym zakresie, czy konto Konsumenta obsługuje płatności internetowe.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu, czy dostawcy płatności w sposób niezgodny z regulaminem.
 9. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy w Sklepie, w szczególności poprzez podanie przez Konsumenta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Konsument. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy na stronie Sklepu , w szczególności poprzez podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Konsument, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

§ 7 Rozliczanie

 1. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest nota księgowa obciążeniowa lub potwierdzenie dokonania rezerwacji przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.
 2. Nota księgowa obciążeniowa składa się z następujących danych: dane Sklepu i Konsumenta, data wystawienia, ilość voucherów, wartość brutto, formę zapłaty (przelew, gotówka, karta) oraz podpis Sklepu.
 3. Nota obciążeniowa i ewentualnie faktura VAT, z tytułu usługi kurierskiej zostaną przesłane/wydane Nabywcy wraz z zakupionym Voucherem.
 4. Sklep realizuje dostawę Voucherów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Po realizacji Vouchera Sklep wystawia fakturę VAT.

§ 8 Realizacja Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepi.
 2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.​

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów zakupionych poprzez Sklep, w terminie 14 dni od daty otrzymania danych Produktów przez Konsumenta, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie informacji o odstąpieniu umowy przez Konsumenta, w terminie określonym w ust. 1 na adres it@shotbom.pl
 • Przyjęcie zwrotu Produktu możliwe jest pod warunkiem, że zwracany Voucher:​
 • Nie został wykorzystany przez Użytkownika jak określonow w § 4 ust. 3.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu Produktu w przypadku niespełnienia przez Klienta któregokolwiek z warunków opisanych w § 9 niniejszego Regulaminu.​
 • Zwrotowi podlega cena brutto Vouchera, zapłacona przez Klienta, wynikająca z dowodu zakupu .
 • Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów, związanych ze zwrotem Produktu.
 • Zwrot zapłaconej ceny Produktu w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy .​​​

§ 10 Reklamacje

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Konsumentowi, w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej (email) na adres: recepcja@shotbom.pl.  Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, unikatowy numer seryjny Vouchera, dowód zapłaty, dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany elektronicznie na wskazany w ust. 2 adres email.

§ 11 Ochrona Danych Osobowych

 1. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez Konsumenta podczas składania zamówienia, w procesie korzystania ze Sklepu.
 2. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Konsumenta zakupów w Sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. Shotbom sp. z o.o. z siedzibą w Łasku, ul. Wrzosowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000706642, NIP 8311636796, REGON 368866250.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta w celu:
 5. świadczenia usług drogą elektroniczną
 6. zawierania z Konsumentem i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniami Klienta
 7. w celach marketingowych, jeżeli Konsument wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną
 8. Sprzedawca podjął wszelkie kroki w zakresie technologicznym, w celu zabezpieczenia danych.
 9. Sprzedawca, w razie udzielenia przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowo – promocyjnych, jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Greycolab sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 3A/112, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000803499, NIP 6793189750
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych udostępnionych dobrowolnie przez Konsumenta i nie udostępniania ich niepowołanym podmiotom.
 11. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Konsumenta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: it@shotbom.pl .
 12. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1, Konsument, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
 13. Udostępnienie przez Konsumenta danych osobowych, w związku z zamieszczaniem opinii lub recenzji Produktów w Sklepie bądź portalach społecznościowych, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 14. Konsument oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Konsumenta.
 1. do Sprzedawcy na adres e-mail: it@shotbom.pl .
 2. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
 3. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych, w związku z zamieszczaniem opinii lub recenzji Produktów w Sklepie bądź portalach społecznościowych, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 12 Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostaje poddane sądom powszechnym według ich właściwości ogólnej, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.